Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude

postupovat při rozhodování na základě ust. § 165 odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017/2018.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/18

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31. 8. 2012, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou včetně.

Dále budou do mateřské školy přijímány děti podle těchto kritérií:

1. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

2. Děti, které splňují podmínky pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním.

3. Děti s celodenní docházkou budou přijímány přednostně.

U dětí uvedených v bodě 1. – 3. (viz výše) je doplňujícím kritériem trvalý pobyt dítěte v obcích: Bobrová, Radešín, Dlouhé, Račice, Bobrůvka, Mirošov a Podolí.

Děti se specifickými potřebami – zákonný zástupce doloží při zápisu vyjádření pediatra a speciálně pedagogického centra.

Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu, tj. k 11. 5. 2017. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.

Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

 

Bc. Gabriela Mikišková, ředitelka školy