Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ust. § 165 odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020.

 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Bobrová pro školní rok 2019/20

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, narozené do 31. 8. 2014, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, a děti s odloženou povinou školní docházkou včetně, pokud jejich trvalý pobyt je na území obcí Bobrová, Radešín, Bobrůvka, Račice, Dlouhé, Podolí a Mirošov (dále školský obvod), v případě cizinců je ve školském obvodu místo pobytu.

2. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, narozené do 31. 8. 2016, pokud jejich trvalý pobyt je ve školském obvodu MŠ, v případě cizinců ve školském obvodu místo pobytu.

3. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší dítě na celodenní docházku do počtu volné kapacity školy, pokud jejich trvalý pobyt je ve školském obvodu MŠ, v případě cizinců ve školském obvodu místo pobytu.

4. Ostatní děti budou přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší k celodenní docházce, popřípadě i k polodenní docházce, do počtu volné kapacity školy bez ohledu na spádovost.

Děti budou přijímány v řádném pořadí od bodu 1, a to od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

Podmínkou pro přijetí dětí je splnění podmínky pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Přijímání děti se specifickými potřebami: zákonný zástupce doloží při zápisu vyjádření pediatra a školského poradenského pracoviště.

Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu, tj. k  2. 5. 2019. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.

Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

V Bobrové, dne 15. 4. 2019

Bc. et Bc. Gabriela Mikišková

ředitelka MŠ Bobrová