Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ust.  § 165 odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí počet 16ti dětí.

Pravidla

pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bobrová, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2015/16

Dále budou do mateřské školy přijímány děti podle těchto kritérií:

1.      všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.      děti podle věku na celodenní docházku v pořadí od nejstaršího po nejmladší

do naplnění volné kapacity

3.      děti podle věku na polodenní docházku v pořadí od nejstaršího po nejmladší

do naplnění volné kapacity

4.      děti podle věku na omezenou docházku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity (týká se pouze dětí mladších dvou let v době nástupu do MŠ

a dětí s docházkou pouze některé dny v týdnu).

U dětí uvedených v bodě 2. – 4. (viz výše) je doplňujícím kritériem trvalý pobyt dítěte v obcích: Bobrová, Radešín, Dlouhé, Račice, Bobrůvka, Mirošov a Podolí.  

Děti se specifickými potřebami – zákonný zástupce doloží při zápisu vyjádření pediatra a speciálně pedagogického centra.

Děti musí zvládnout základní hygienické návyky v oblasti sebeobsluhy.

 

Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu, tj. k 5. 5. 2015. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.

 

Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele. 

 

V Bobrové, dne 9. 4. 2015                          Bc. Gabriela Mikišková, ředitelka MŠ