Školní řád platný od 1. 9. 2015

Ředitelka MŠ Bobrová v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)      podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)      podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)      podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)     podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)      vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)       napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)      poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)      vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1 Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

2.4 Povinností dětí je dodržovat pravidla bezpečnosti a všechny pokyny zaměstnanců školy.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1 Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 

a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

b)      na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)       informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d)     dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)      oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

f)       ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání, stravné a zálohu na kulturní a sportovní akce školy.

 

Čl. II

UPŘESNÉNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNI DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)      žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem

b)      přihlášku ke stravování

c)      potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

5.1 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

6. Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

 

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1 až 16.3 tohoto školního řádu.

 

8. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

11. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

 

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

 

Čl. III

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců sE ZAMĚSTNANCI mateřské školy

 

12. Stanovení podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

12.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte písemně dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

12.2  Docházka dítěte do školy je dána dohodou školy se zákonným zástupcem dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (dále jen „dohoda o docházce“). Zákonný zástupce dítěte navrhne docházku v žádosti o přijetí ke vzdělávání ve škole, a to určením požadovaného typu docházky dítěte do školy – „celodenní“, nebo „polodenní“, nebo „omezená“. Zákonný zástupce dítěte, které má být přijato ke vzdělávání podle § 34 odst. 9 školského zákona (dále jen „dítě na zbývající dobu“), určí typ docházky dítěte do školy „na zbývající dobu“.

 

Dohoda o docházce vzniká bezpodmínečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou a je podmíněna právní mocí rozhodnutí o přijetí dotčeného dítěte ke vzdělávání ve škole; obsah dohody je v tomto případě dán návrhem zákonného zástupce. Zamítnutím žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání ve škole nebo písemným odmítnutím návrhu dohody o docházce ze strany školy dohoda o docházce nevzniká. Škola vydá zákonnému zástupci na jeho žádost osvědčení o obsahu dohody o docházce, kterou se školou uzavřel.

 

Nedojde-li k uzavření dohody o docházce bezvýjimečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou podle odst. 2, dohodne škola se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do školy nejdéle do dne, který předchází dnu, v němž má dotčené dítě zahájit vzdělávání ve škole.

Zákonný zástupce dítěte může navrhnout změnu obsahu dohody o docházce pouze v písemné formě; odst. 1 až 3 se použijí obdobně s tím, že v případě souhlasu s návrhem změny docházky dítěte ředitelka školy opatří žádost zákonného zástupce doložkou „Souhlasím s touto změnou.“ a připojí datum, svůj podpis a razítko školy; zákonný zástupce obdrží kopii své takto schválené žádosti. V případě, že ředitelka školy nesouhlasí se změnou dohody o docházce dítěte navrženou zákonným zástupcem dítěte, sdělí do 30 dnů od doručení návrhu písemně zákonnému zástupci dítěte důvody, pro které s navrženou změnou docházky dítěte do školy nesouhlasí.

 

Dohoda o docházce je závislá na existenci a trvání právního vztahu založeného rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve škole, a zaniká proto dnem ukončení předškolního vzdělávání dotčeného dítěte ve škole.

 

12.3 Jedná-li se o děti podle § 34 odst. 9 školského zákona, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

 

13. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

13.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

 

13.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

13.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

13.4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy, popřípadě třídnímu učiteli dítěte.

 

13.5 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

14. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

14.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu.

 

14.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

14.3 Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

14.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

14.5 Zákonný zástupce je povinen se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky školy.

 

15. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

15.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, webové stránky školy.

 

16. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

16.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu. Způsob omlouvání dítěte je uveden v bodě 23 tohoto školního řádu.

 

16.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné telefonicky, přes webové stránky školy nebo osobně.

 

16.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

16.4 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

17.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

 

17.2 Úhrada stravného 

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené k úhradě stravného.

 

17.3 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

18. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti, vzájemné ohleduplnosti a úcty, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

 Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

19. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

19.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,30 do 16,00 hod.

19.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 19.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

19.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

19.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 třídách. Děti jsou do tříd zpravidla zařazovány dle bydliště, sourozenci společně. Třídy jsou věkově smíšené.

 

19.5. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí zpravidla nejméně týden před jejich zahájením.

 

20. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

20.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu:

 

6, 30 - 8,00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

6,30 - 8,15

volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, jazykové chvilky,  záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, smyslové hry

8,15 - 8,30

Hygiena

 

odchod na dopolední svačinu

8,30 - 8,50

Přesnídávka

8,50 - 9,20

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9,20 - 11,20

pobyt venku

11,20 - 11,30

hygiena, odchod na oběd

11,30 - 12,00

Oběd

12,00 - 12,30

odcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek

14,15 - 14,45

hygiena, svačina

14,45 - 16,00

vydávání dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě mateřské školy 

 

21. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

21.1 Děti se přijímají v době od 6,30 hod do 8,00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i mimořádně v jiné době (např. lékařská kontrola apod.), stravování ten den bude řešeno dle dohody s rodiči.

 

21.2 Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk.

 

21.3 Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče či jimi pověřené osoby na základě pověření jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce, popř. jinému zaměstnanci školy.  

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné, nenechávají děti do MŠ docházet samotné.  

a)      děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod

b)      děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

c)      rodiče na děti v době oběda či svačiny čekají na chodbě před jídelnou, nevstupují do prostorů jídelny a ložnice

d)     pokud jsou děti po obědě či svačině již ve třídě, jsou zpravidla k vyzvednutí ve třídě 1. oddělení

e)      v případě, že děti si hrají v době vyzvedávání na zahradě MŠ, rodiče si je na zahradě vyzvedávají

 

21.4 Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které odcházejí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12 hod. - 12,30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.45 hod až 16.00 hod. V případě mimořádné situace, kdy je nutné dítě vyzvednout po obědě před svačinou, je možné, ve výjimečných případech, dostat svačinu s sebou, pokud to její složení umožňuje.

 

22. Délka pobytu dětí v MŠ:

 

22.1 Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celodenní nebo polodenní docházku. Děti přicházejí do MŠ do 8,00 hod. Pozdější příchody (např. z důvodu kontroly u lékaře) dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

23. Způsob omlouvání dětí:

 

23.1. Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

a)      písemně na nástěnce na odhlašovací arch u vstupních dveří školy na následující den/dny

b)      osobně kterémukoliv zaměstnanci školy, který uvedenou skutečnost zapíše do sešitu u vedoucí ŠJ na následující den/dny

c)      telefonicky v den nepřítomnosti z důvodu náhlého onemocnění či úrazu do 7 hod. ráno

d)     přes webové stránky školy z důvodu náhlého onemocnění či úrazu do 6,30 hod. ráno, poté je možnost odhlásit dítě telefonicky – viz výše.

 

23.2 Odhlašování odpolední svačiny, popř. oběda, je možné stejným způsobem uvedeným v předchozím bodě a to vždy do 7hodin ráno, poté již nemůže být brát zřetel na případné odhlášení/přihlášení dítěte.

 

23.3 Pokud rodiče nestihnou dítě do uvedeného času odhlásit, mohou si 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout do vlastních nádob, které odpovídají hygienickým normám. Vyzvedávání takového oběda je možné od 11 do 11.15 hod. a od 12 do 12.15 hodin v kuchyni (mimo dobu výdeje stravy dětem). Další den neomluvené nepřítomnosti je rodič povinen uhradit plnou cenu stravy, tj. náklady na potraviny a ostatní náklady dle aktuální kalkulace. 

 

24. Odhlašování a přihlašování obědů:

 

24.1. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v předcházející den anebo způsobem uvedeným v době 23.

 

25. Pobyt venku:

 

25.1. Za příznivého počasí tráví zpravidla děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

26. Změna režimu

 

26.1 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

27. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy a podmínky pohybu po budově školy

 

27.1 Do areálu školy vstupují zák. zástupci s dětmi, osobami zák. zástupci pověřenými k přivádění a vyzvedávání dětí, zástupci zřizovatele a pracovníci kontrolních orgánů, dále osoby, jejichž pobyt v areálu školy je nezbytně nutný pro povahu vyřizované věci – revizní technici, členové divadelních souborů, příjem zboží a hosté školy. Osoby pověřené k přivádění a vyzvedávání dětí a rodiče s dětmi po vyřízení nezbytných úkonů v MŠ neprodleně opouští celý areál MŠ (vyjma akcí pořádaných školou), nezdržují se na zahradě apod. Zaměstnanci školy mohou vyzvat osoby pohybující se v areálu školy k předložení osobních dokladů k prokázání totožnosti.  

 

27.2 Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostorů školy, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny apod.).

 

27.3 Rodiče jsou seznámeni se skutečností, že objekt je monitorován kamerami, oznámení je umístěno při vstupu do areálu školy. Škola zaručuje v případě monitorování ochranu soukromí dětí, jejich zákonných zástupců, případně pověřených osob i zaměstnanců školy. Záznam je k dispozici pouze ředitelce školy, případně zřizovateli, v případě potřeby Policii ČR a dalším složkám integrovaného záchranného systému. Záznamy z kamerového systému se uchovávají po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 14 dní od pořízení.

 

27.4 Rodiče nebo jím pověřené osoby vstupují do mateřské školy pomocí čipu, pokud čip nemají, použijí zvonek u vchodových dveří a vyčkají příchodu zaměstnance školy.

 

27.5 Rodiče se při vstupu a pobytu v areálu školy řídí Směrnici o zabezpečení Mateřské školy Bobrová, platnou od 1. 9. 2015.  

 

27.6 Mateřská škola se řídí Minimálním standardem bezpečnosti vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: MŠMT-1981/2015-1.

 

28. Ostatní ustanovení

 

28.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni dohlížet, aby děti nenosily do MŠ ostré předměty, zbraně, nože apod.

 

28.2 Zákonní zástupce dětí je povinen dohlížet, aby děti nenosily do mateřské školy cenné předměty a peníze.

 

28.3 Pokud si děti přinášejí do MŠ vlastní hračky, zodpovídá za tyto donesené hračky zákonný zástupce dítěte. Není možné požadovat odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození hračky po zaměstnanci školy. 

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

29. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

29.1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

29.2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

29.3 Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a)  v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b)  v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

29.4 Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

29.5 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

29.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

29.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

29.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

29.9 Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené. Výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléči akutní onemocnění – podmínkou je sepsání dohody mezi zák. zástupci a řed. školy na podkladě písemného vyjádření pediatra. Vyjádření pediatra si zajistí zák. zástupci dítěte s přesným uvedením problému, dávkováním a stanovením rizik – případně omezením, které ze zdravotního stavu vyplývá.

 

29.10 Mateřská škola nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a dle jejich možností požaduje vyzvednutí dítěte z MŠ.

 

29.11 Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, úraz, nevolnost)

 

29.12 V případě onemocnění závažnější přenosnou chorobou v rodině (např. žloutenka, příušnice, spála, mononukleóza, salmonela apod.) je nutné, aby zák. zástupce informoval školu, respektoval případně karanténu dítěte, aby nedošlo k přenosu choroby na jiné děti. Po vyléčení dítěte ze závažnější infekční choroby žádá škola od zákonných zástupců potvrzení do pediatra o bezinfekčnosti dítěte.

 

29.13 V případě snížené zdravotní způsobilosti dítěte, například pro poúrazový stav (sádra, ortéza, zakrytí oka apod.) a v podobných případech, kdy je zdravotní způsobilost snížena nebo omezena, si MŠ vyhrazuje právo toto dítě k docházce nepřijmout. Pokud zák. zástupce bude i přes tento handicap chtít dítě do MŠ dávat, musí záležitost projednat s ředitelkou MŠ i s učitelkou. Dítě bude přijato k docházce pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce s dodatkem, že si jsou plně vědomi možných rizik a následků, které mohou vyplynout ze snížení zdravotní způsobilosti dítěte, např. psychická a fyzická zátěž pro dítě, zvýšené riziko úrazu apod. V těchto případech bude žádáno písemné doporučení pediatra o tom, že dítě může MŠ navštěvovat, případně s jakým omezením.

 

29.14  Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí BOZP:

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

·         kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou a minimálně první a poslední pár dětí má oblečené reflexní vesty.

 

b)      pobyt dětí v přírodě

·         využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

·         pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

c)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

·         před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·         pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

d)     pracovní a výtvarné činnosti

·         při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

29.15 V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je přílohou školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

30. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

30.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

30.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

30.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Čl. VI

zacházení s majetkem mateřské školy

 

31. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 

31.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

32. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

32.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

32.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

33. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

 

33.1 V případě znečištění perou zákonní zástupci dětí ložní prádlo i ručníky dětí. Po vyprání jsou povinni vracet prádlo nepoškozené, čisté, nezabarvené a beze skvrn. Prádlo vracejí v nejbližším možném termínu kvůli evidenci majetku učitelce nebo školnici v MŠ.  

 

34. Zabezpečení budovy MŠ

 

34.1 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

34.2 Konkrétní kroky pro zabezpečení budovy MŠ jsou popsány ve Směrnici o zabezpečení Mateřské školy Bobrová, platné od 1. 9. 2015.

 

35. Další bezpečnostní opatření

 

35.1 Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, tabákových výrobků či jiných omamných látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

Čl. VII

zÁvěrečná ustanovení

36. Platný školní řád je vyvěšen na informační tabuli pro rodiče před jídelnou, je zveřejněn na internetových stránkách školy a rodiče jsou se školním řádem seznámeni na první schůzce, která vždy proběhne počátkem měsíce září.

 

37. Zrušuje se předchozí znění školního řádu ze dne 1. 9. 2014.

 

38. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 

 

V Bobrové 31. 8. 2015                                       Bc. Gabriela Mikišková, ředitelka MŠ