Úvodní ustanovení

Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí vyhláškami Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích, vyhláškami o školním stravování, pravidly pro tvorbu jídelního lístku, plnění spotřebního koše a výživovými normami školního stravování. Veškerá dokumentace je založena u vedoucí školní jídelny.

Všeobecná ustanovení

 • Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6.30 do 14.30 hod.


Výdej jídla :

MŠ přesnídávka 8.30 - 9.00 hodin
MŠ oběd 11.30 - 12.00 hodin
MŠ svačina 14.30 hodin

Děti se omlouvají den předem, nebo nejpozději do 7.00 hodin ráno. Děti lze omluvit v kuchyni, na odhlašovací arch na nástěnce vedle ředitelny, nebo na tomto telefonním čísle: 566 673 397 a do 6.30 hodin elektronickou poštou na stránkách MŠ.

Za odebrané obědy se platí dopředu, hotově do 10.dne daného měsíce, /v době 6.45h-9.00h , případně po domluvě v jinou dobu / , poté jsou peníze za stravu odevzdány účetní MŠ , a je třeba stravné zaplatit u zřizovatele,tj. na úřadu městyse.Další možnost platby stravného je inkasem.Inkaso je prováděno většinou do patnáctého dne v měsíci,také dopředu,je třeba si zřídit ve vaší bance povolení k inkasu,dle instrukcí vedoucí školní jídelny.Spolu s inkasem stravného se platí i školné, je proto nutné navolit odpovídající finanční limit. Veškeré přeplatky budou převedeny do dalšího měsíce.

 • Děti přichází do jídelny chodbou MŠ. Dozor koná učitelka MŠ.
 • Děti dodržují po celou dobu pobytu v jídelně pravidla slušného chování a stolování.
 • Pro hlavní jídlo si odchází na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou na určený stolek talíř od polévky a lžíci. Příbor je ukládán do určené nádoby.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí z jídelny.
 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.
 • Pedag. dozor sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí.
 • Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny
  • sledují dodržování jídelníčku
  • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
  • regulují osvětlení a větrání
  • sledují odevzdávání nádobí strávníky
  • poslední dozor po skončení provozu zavírá okna a vypíná osvětlení
 • Dojde-li k úrazu, ohlásí dozírající úraz a poskytne první pomoc.Vedoucí školní jídelny provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelkou MŠ o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, nebo školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Vedoucí stravovacího zařízení, jako samostatného právního subjektu vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak, aby byly přístupny rodičům.
 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček v chodbě MŠ.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Přílohu tohoto provozního řádu tvoří ceny jídel ve školní jídelně.


Tento řád nabývá platnosti dne 1.9.2013