Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na 

základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro 

děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. 

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se 

role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky 

i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 

mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 

 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo 

jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak 

výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je 

nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim 

přiblížit. 

 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je 

velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat 

své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

 

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit 

své chování 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní 

dovednosti 

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou 

orientaci 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace 

a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost 

záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně 

vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v 

praktickém životě 

 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: