Vnitřní řád školní jídelny

Úvodní ustanovení

Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí vyhláškami Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích,vyhláškami o školním stravování, pravidly pro tvorbu jídelního lístku, plněním spotřebního koše a výživovými normami školního stravování. Veškerá dokumentace je založena u vedoucí školní jídelny.

Všeobecná ustanovení

• Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

• Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hod.

 

VÝDEJ JÍDLA :

• MŠ přesnídávka……………. 8.30 - 9.00 hodin

• MŠ oběd…………………...  11.30 - 12.00 hodin

• MŠ svačina………………... 14.30 hodin

 

Děti se omlouvají den předem, nebo nejpozději do 7.00 hodin ráno. Děti lze omluvit v kuchyni, na odhlašovací arch na nástěnce vedle ředitelny, nebo na tomto telefonním čísle: 566 673 397 a do 6.30 hodin elektronickou poštou na stránkách MŠ.

Za odebrané obědy se platí dopředu, hotově do 10. dne daného měsíce, /v době 6.45 h - 9.30 h, případně po domluvě v jinou dobu/, poté jsou peníze za stravu odevzdány účetní MŠ, a je třeba stravné zaplatit u zřizovatele, tj. na úřadu městyse. Další možnost platby stravného je inkasem. Inkaso je prováděno většinou do patnáctého dne v měsíci, také dopředu, je třeba si zřídit ve vaší bance povolení k inkasu, dle instrukcí vedoucí školní jídelny. Spolu s inkasem stravného se platí i školné, je proto nutné navolit odpovídající finanční limit. Veškeré přeplatky budou převedeny do dalšího měsíce.

 

• Děti přichází do jídelny chodbou MŠ. Dozor koná učitelka MŠ.

• Děti dodržují po celou dobu pobytu v jídelně pravidla slušného chování a stolování.

• Pro hlavní jídlo si odchází na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou na určené místo talíř od polévky a lžíci. Příbor je ukládán do určené nádoby.

• Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí z jídelny.

• Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.

• Pedag.dozor sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí dětí.

• Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 

 

• zamezují vstupu rodičů dětí do jídelny

• sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců

• regulují osvětlení a větrání

• sledují odevzdávání nádobí strávníky

• poslední dozor po skončení provozu zavírá okna a vypíná osvětlení

 

• Dojde-li k úrazu, ohlásí dozírající úraz a poskytne první pomoc. Vedoucí pracovník provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí pracovník s ředitelkou MŠ o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.

• Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, nebo školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

• Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro děti a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění dětí, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak, aby byly přístupny rodičům.

• Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček v chodbě MŠ.

• Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Práva dítěte

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

(Vybráno z Úmluvy o právech dítěte).

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

Povinnosti dítěte

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet se svěřeným nádobím.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, jež se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci se zúčastňují schůzek pro rodiče.

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,…).

Zákonní zástupci dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti, vzájemné ohleduplnosti a úcty, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

V případě, že zákonným zástupcům bylo mateřskou školou vydáno znečištěné ložní prádlo a ručníky, jsou povinni vracet toto prádlo nepoškozené, čisté, nezabarvené a beze skvrn. Prádlo vracejí v nejbližším možném termínu kvůli evidenci majetku učitelce nebo školnici v MŠ.

 

Zacházení s majetkem školy.

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami, dalšími vzdělávacími potřebami, nádobím a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Pokud dojde ve školní jídelně k poškození majetku, jsou rodiče povinni tento nahradit a to následujícím způsobem: neúmyslně poškozené nádobí a majetek do 100,- (hrneček, talíř apod.) bude odepsán. V případě úmyslné, nebo vyšší škody, bude toto řešeno a uhrazeno rodiči.

Přílohu tohoto provozního řádu tvoří ceny jídel ve školní jídelně.

Tento řád nabývá platnosti dne 1.9.2018